USHVelikiMaliMDRI-S

Udruženje studenata sa hendikepom

Udruženje studenata sa hendikepom (USH) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu. USH je jedna od prvih organizacija u Srbiji (osnovana 2000. godine) koja okuplja mlade ljude sa različitim tipovima hendikepa, bez obzira na medicinsku dijagnozu, kao i mlade ljude bez hendikepa kroz inkluzivni, cross-disability pristup.

Sledeći viziju „Jednake mogućnosti za sve“, Udruženje radi na izgradnji civilnog društva zasnovanog na jednakim mogućnostima i ravnopravnosti svih građana i građanki, nenasilju, nediskriminaciji, poštovanju ljudskih prava bez obzira na različitosti, društvenoj uključenosti i odgovornosti. USH realizuje aktivnosti u okviru nekoliko programskih linija:

  • Inkluzivno obrazovanje (formalno i neformalno)
  • Antidiskriminacija i ljudska prava
  • Psihosocijalna podrška i osnaživanje mladih sa hendikepom
  • Inkluzivna kultura i umetnost

U okviru Programa inkluzivnog obrazovanja Udruženje pruža servise podrške za studente/kinje sa hendikepom (samostalno i u saradnji sa Univerzitetskim centrom za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu osnovanog na inicijativu i uz podršku USH. U okviru ovog programa sprovode se i istraživanja položaja mladih sa hendikepom u obrazovnom sistemu Srbije, a članovi i članice USH učestvuju u procesima kreiranja praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja kao i u procesu reformi sistema obrazovanja i vaspitanja koje sprovodi Ministarstvo prosvete. Pored toga, USH doprinosi kreiranju i primeni inkluzivnih metodologija u okviru programa neformalnog obrazovanja drugih organizacija.

Program Antidiskriminacija i ljudska prava obuhvata aktivnosti koje se realizuju u saradnji sa partnerskim organizacijama u okviru Koalicije protiv diskriminacije, kontinuirano promovisanje principa ljudskih prava i ravnopravnosti, istraživanje i praćenje diskriminatorske prakse u Srbiji i izmenu zakonodavstva u cilju stvaranja povoljnih zakonskih okvira za život bez diskriminacije i kreiranje inkluzivnog društva. Članice Koalicije protiv diskriminacije javno, na zajedničkoj konferenciji za medije, prezentuju svoje godišnje izveštaje o položaju manjinskih grupa čija prava zastupaju.

Kroz Program psihosocijalne podrške i osnaživanja, mladi sa hendikepom imaju mogućnost da učestvuju u različitim radionicama i savetovanjima. Kroz ovaj program sprovedeno je i psihološko savetovalište, a mladi sa hendikepom imaju priliku da rade sa drugim mladima koji su im vršnjaci ili su u istoj životnoj situaciji (isti tip hendikepa, dolaze iz slične sredine itd).

Inkluzivna kultura i umetnost - promocija ljudskih prava kroz kulturu i umetnost. Okosnica programa je dugoročni projekat inkluzivnog omladinskog časopisa za ljudska prava, hendikep, društvo i kulturu LOOPING, započetog 2006. g. Nedavno je u okviru ovog programa realizovana prva sveska inkluzivnog stripa.

Uspešnost realizovanih programa potvrđena je činjenicom da relevantni činioci, državne institucije, organizacije i donatori, prepoznaju Udruženje studenata sa hendikepom kao značajnog partnera u procesu kreiranja politika, zakona i programa u oblastima kojima se Udruženje bavi. Predstavnici/e USH učestvovali su u radu na Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o studentskom organizovanju, Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kreiranju Nacionalne strategije za mlade (u okviru radne grupe za obrazovanje); rezultati nekoliko istraživanja USH-a o položaju mladih sa hendikepom korišćeni su prilikom izrade teksta NSM (publikacije USH-a: Hendikep je pitanje ljudskih prava, 2006; Položaj mladih sa hendikepom u srednjem obrazovanju, 2007; Promocija inkluzivnog visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi, 2006, citirane su na str. 14 Nacionalne strategije za mlade). Udruženje kao svoje najveće dostignuće vidi činjenicu da su kroz programe i projekte USH-a brojni mladi ljudi sa hendikepom širom Srbije motivisani da nastave svoje obrazovanje, upišu fakultete ili osnuju svoje organizacije.

free counters