USHVelikiMaliMDRI-S

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 14. jula 2011. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Izmene se pre svega odnose na čl. 10 zakona, tj. na prikupljanje podataka za bazu Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, zatim na članove 109-115 koji se odnose na vladanje učenika, disciplinski postupak i disciplinske mere.
Kad je u pitanju inkluzivno obrazovanje, u čl. 98 stav 6 se menja tako da se definiše obaveza škole da se, nakon pribavljenog mišljenja interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu ili učeniku, obrati osnivaču, zahtevom za finansijskim sredstvima. Takođe, menja se i stav 7 čl. 98. koji reguliše upis u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
Preuzmite fajl (74.5 kB)

Ostale vesti

 • Koliko je inkluzivna naša škola? Priručnik za samoevaluaciju i spoljašnju evaluaciju inkluzivnosti škole

  "Priručnik za samoevaluaciju i spoljašnju evaluaciju inkluzivnosti škole "Koliko je inkluzivna naša škola?" predstavlja rezultat rada i jednu od publikacija u okviru projekta "Monitoring inkluzivnog obrazovanja" koji je sproveo Centar za obrazovne politike u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, a uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Priručnik nastoji da školama u Srbiji pomogne u procenjivanju sopstvene inkluzivnosti kao i da osnaži spoljašnje vrednovanje inkluzivnosti škole. Priručnik nastoji da objasni ključne tačke i teškoće u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja i nastoji da približi nastavnicima ideju o tome da je inkluzivno obrazovanje zapravo kvalitetno obrazovanje.
   
  Na osnovu postojećih Standarda kvaliteta rada vaspitno-obrazovnih ustanova, razvijeni su dodatni dokazi i opisi ponašanja koji svedoče o inkluzivnosti škole i koji povezuju proces samoevaluacije i spoljašnje evaluacije. Tri škole su razvile svoje instrumente o tome kako sprovoditi samoevaluaciju inkluzivnosti i njihovi izveštaji predstavljaju sastavni i završni deo publikacije.
   
  Autori se nadaju da će priručnik poslužiti osnaživanju procesa unapređenja inkluzivnog obrazovanja u Srbiji."
  ... pročitajte više
 • Priručnik za prosvetne inspektore

  Priručnik za prosvetne inspektore (autorke Milena Jerotijević, Snježana Mrše, Ljiljana Simić, Vesna Dasukidis) objavljen je u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju“.

   

  Ovaj priručnik je prvenstveno namenjen prosvetnim inspektorima i ima za cilj da omogući bolje razumevanje primene zakonskih i podzakonskih akata o inkluzivnom obrazovanju u predškolskim i školskim ustanovama u Srbiji.

  ... pročitajte više
 • Konferencija "Pristup obrazovanju kroz ljudska prava – osnaživanje budućih praktičara i praktičarki inkluzivnog obrazovanja"

  Udruženje studenata sa hendikepom (USH) organizuje konferenciju "Pristup obrazovanju kroz ljudska prava – osnaživanje budućih praktičara i praktičarki inkluzivnog obrazovanja", u okviru istoimenog projekta koji sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom Kragujevac (USH KG) i Niškim Udruženjem studenata sa hendikepom (NUSH), uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

  Na konferenciji će biti predstavljeni najvažniji razultati i nalazi projekta, koji se, pre svega, odnose na stavove budućih praktičara i praktičarki inkluzivnog obrazovanja prema ovoj temi, pristupu relevantnih fakulteta i visokih škola školovanju za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja i zapaženim trendovima u kurikulumima ovih visokoškolskih ustanova, uključujući i (ne)mogućnost da se osobe sa hendikepom školuju za neke od navedenih profesija.

  ... pročitajte više
 • Predlozi zakona iz oblasti obrazovanja

  Predlozi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o osnovnom obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju, Zakona o obrazovanju odraslih, Zakona o izmenama i dopunama zakona o učeničkom i studentskom standardu, kao i još nekih zakona pojavili su se na zvaničnoj prezentaciji Skupštine Republike Srbije u odeljku "Zakoni u proceduri". PDF i .doc varijante tekstova zakona možete preuzeti direktno sa linka:

  http://www.parlament.gov.rs/akti/zakoni-u-proceduri/zakoni-u-proceduri.1037.html

  ... pročitajte više
 • Zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope „Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju”

  Poziv za izražavanje interesa


  Zajednički projekat EU/SE regionalne podrške inkluzivnom obrazovanju u Jugoistočnoj Evropi (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Kosovo1) započet je u januaru 2013. godine i predviđeno je da se odvija ukupno 35 meseci. Opšti cilj Projekta je da se poboljša socijalno uključivanje i socijalna kohezija u regionu promovisanjem inkluzivnog obrazovanja i obuke. Radi ostvarenja tog cilja, Projekat će nastojati da promoviše koncept inkluzivnog obrazovanja kao  reformskog načela koje poštuje različitosti među svim učenicima i neguje te različitosti, posebno se usredsređujući na one koji su izloženi većem riziku od marginalizacije i isključenosti. Projekat će doprineti boljem razumevanju prednosti inkluzivnog obrazovanja podrškom i angažmanom 49 pilot škola (sedam škola po korisniku: tri osnovne, dve opšte srednje škole i dve stručne škole). Odabrane pilot škole dobijaće tehničku i finansijsku podršku za sve vreme trajanja projekta i biće osnovana regionalna mreža inkluzivnih pilot škola (Inclusive SchoolNet) za uzajamno učenje i razmenu iskustava, uz podršku relevantne veb-platforme. Odabranim pilot školama biće takođe dodeljeni manji bespovratni zajmovi (donacije) u prosečnom iznosu od 9.500 evra za primenu načela inkluzivnog obrazovanja.

  Glavni partneri u sprovođenju Projekta su ministarstva obrazovanja korisnika i ta ministarstva u potpunosti podržavaju rad s pilot školama. Da bi izbor škola bio otvoren i transparentan proces, Projekat pruža mogućnost svim zainteresovanim školama koje ispunjavaju kriterijume da podnesu prijave za učešće. Radi uzajamnog učenja i razmene znanja, biće izabrana kombinacija škola koje imaju različite nivoe inkluzivne politike obrazovanja. Da bi se napravio uži izbor škola, Savet Evrope može organizovati razgovore sa direktorima škola koje izraze zainteresovanost za učešće u Projektu, a konačnu odluku o izboru doneće Odbor za evaluaciju (u čiji sastav ulaze predstavnici ministarstava obrazovanja, Evropske komisije i Saveta Evrope).... pročitajte više
 • SAOPŠTENJE INICIJATIVE ZA INKLUZIJU VELIKIMALI IZ PANČEVA, INICIJATIVE ZA PRAVA OSOBA SA MENTALNIM INVALIDITETOM MDRI-S I UDRUŽENJA STUDENATA SA HENDIKEPOM POVODOM PREDSTOJEĆIH IZMENA ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

  U poslednjih nekoliko nedelja u medijima  smo naišli na informacije o organizovanoj javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  koji su  kod nas izazvali zabrinutost u vezi sa daljim razvojem inkluzivnog obrazovanja u Republici Srbiji.

  U periodu kada je Republika Srbija donela zakonsku regulativu koja podržava ostvarivanje prava na obrazovanje svih svojih građana i građanki, što je zagarantovano i Ustavom, i kada je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja učinilo mnoge korake i napore da se uspostavi i dalje unapređuje kvalitetno obrazovanje za sve, zbunjeni smo i zabrinuti zbog informacija koje ukazuju na to da postoje tendencije da se proces razvoja inkluzivnog obrazovanja zaustavi, odnosno vrati  unazad, a osnovni principi dostupnosti i jednakopravnosti u obrazovanju dovedu  u pitanje.

  Ni u jednoj državi ni sistemu inkluzivno obrazovanje nije počelo da se razvija tako što su se stvorili unapred zamišljeni, besprekorni uslovi. Inkluzivno obrazovanje je proces u kome se obrazovanje temeljli na stvarnim potrebama onih kojima je namenjeno i proces kontinuiranog praćenja i vrednovanja.

  ... pročitajte više
 • Priručnik za zaposlene u vrtićima i školama: primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

  PrirPriručnik naslovna stranaučnik za zaposlene u vrtićima i školama: primena i unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji nastao je u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za primenu zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji“, koji je Udruženje studenata sa hendikepom (USH), u partnerstvu sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali i Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI-S, i uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, sprovelo u periodu decembar 2010 – decembar 2012. 

  Priručnik je namenjen praktičarima i praktičarkama koji sprovode inkluzivno obrazovanje u vrtićima i školama, ali i svim ostalim zainteresovanim osobama koje su uključene u procese obrazovanja i obezbeđivanja (dodatne) podrške u obrazovanju. 

  ... pročitajte više
 • Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana

  Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana je organizovan tako da prati prirodni tok ciklusa Individualnog obrazovnog plana koji sadrži tri osnovne faze: planiranje, primenu i procenu (vrednovanje), koje se u praksi ciklično ponavljaju i nadograđuju. Kroz šest poglavlja, priručnik opisuje utvrđivanje i ostvarivanje prava na IOP, planiranje i pisanje IOP-a, primenu i praćenje IOP-a, vrednovanje i izmene IOP-a i prikazuje različite vrste izrađenih IOP-a. Uz priručnik su dati i prilozi, u pisanoj ili elektronskoj formi, koji sadrže dodatna dokumenta, uputstva i obrasce korisne za ostvarivanje IOP-a u ustanovama u Srbiji.... pročitajte više
 • Deveti dan inkluzivnog obrazovanja u Raškoj – OŠ „Raška”

  Radionica "komunikacija i ophođenje sa osobama sa hendikepom" (ili popularnije i kraće - Bonton) održana je u ogromnoj sali za fizičko vaspitanje škole u Raškoj, a učestvovala su dva odeljenja četvrtog razreda. Bonton je lepo prihvaćen i budi određenu zainteresovanost kod dece, koja su bila prilično slobodna da pitaju i govore o ličnom iskustvu.

  ... pročitajte više
 • Dan inkluzivnog obrazovanja u Ivanjici – OŠ „Milinko Kušić”

  Osmi Dan inkluzivnog obrazovanja je održan u OŠ „Milinko Kušić” u Ivanjici. Na radionici su učestvovala dva odeljenja četvrtog razreda i mladi i deca iz Dnevnog centra „Sunce” sa vaspitačicama i asistentkinjama. Na ovom Danu inkluzivnog obrazovanja je bilo najviše dece sa hendikepom koja su učestvovala u aktivnostima zajedno sa svojim vršnjacima.

  ... pročitajte više
 • Deseti Dan inkluzivnog obrazovanja u Kostolcu – OŠ „Jovan Cvijić“

  Poslednji, deseti Dan inkluzivnog obrazovanja u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za primenu zakona i praktičnih politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji“, održan je u kostolačkoj osnovnoj školi „Jovan Cvijić“.

  ... pročitajte više
 • Tribina "Inkluzivno obrazovanje - preduslovi, izazovi, dobiti" u Pančevu

  Inicijativa za inkluziju VelikiMali, uz podršku Grada Pančeva, organizuje tribinu o inkluzivnom obrazovanju. Tribina "Inkluzivno obrazovanje - preduslovi, izazovi, dobiti" će biti održana u sredu, 28. novembra 2012. godine, od 13 do 15 časova, u prostorijama Gradske uprave u Pančevu.

  Cilj tribine je predstavljanje razvoja inkluzivnog obrazovanja u lokalnoj zajednici. To će biti prilika da obrazovne ustanove predstave primere iz prakse, kao i da upoznaju ostale učesnike i učesnice sa aktivnostima koje sprovode u cilju unapredjenja svog rada. Tribina je namenjena predstavnicima/ama vaspitno-obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, lokalne samouprave, kao i roditeljima i pojedincima/kama koji/e su zainteresovani/e za praćenje sprovodjenja inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, sa fokusom na stanje u Pančevu.

  ... pročitajte više
 • Poziv na konferenciju „ULOGA LOKALNE SAMOUPRAVE U UKLJUČIVANJU DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U REDOVAN SISTEM OBRAZOVANJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI”

  Udruženje studenata sa hendikepom, u partnerstvu sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali i Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije – MDRI-S, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, organizuje jednodnevne konferencije „Uloga lokalne samouprave u uključivanju dece sa smetnjama u razvoju u redovan sistem obrazovanja u lokalnoj zajednici”, za predstavnike i predstavnice lokalnih samouprava koji su relevantni za obezbeđivanje dodatne podrške u obrazovanju.

  Zadovoljstvo nam je da pozovemo predstavnike i predstavnice jedinica lokalnih samouprava Zlatiborskog, Moravičkog, Raškog i Šumadijskog okruga da prisustvuju Konferenciji koja će biti održana u Ivanjici, u Hotelu „Park“, 27.11.2012. godine, od 9:30 do 15:30 sati i predstavnike i predstavnice jedinica lokalnih samouprava Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog, Pčinjskog, Rasinskog i Niškog okruga da prisustvuju Konferenciji u Leskovcu, u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, 30.11.2012, od 9:30 do 15:30 sati.

  ... pročitajte više
 • Sedmi Dan inkluzivnog obrazovanja u Bukovcu - OŠ „22. avgust“

  Kao ni u jednoj školi do sada, mališani (učenici dva odeljenja drugih razreda ove škole) bili su zainteresovani za bonton, te su na svako naše pitanje imali spreman odgovor i dodatna pitanja, tako da je ovaj deo, umesto da traje jedan školski čas, trajao malo duže.

  ... pročitajte više
 • Dan inkluzivnog obrazovanja u Babušnici - OŠ „Despot Stefan Lazarević“

  Četvrti Dan inkluzivnog obrazovanja je održan u OŠ „Despot Stefan Lazarević“ u Babušnici. Sa 40-oro dece četvrtog razreda je održan bonton, uz skečeve, upoznavanje sa Brajevim pismom i učenje azbuke srpskog znakovnog jezika, a pošto je bio hladan i kišovit dan i nije bilo grejanja, svi smo dočekali deo kada ćemo ustati sa stolica i biti malo aktivniji; tu su bile igre da nas zagreju: Kiša, Pingvina i rode, Igra padobranom, Igra lavirinta, Igra crtanje po modelu, Igra prodavnice, a onda su deci dati prazni papiri i flomasteri i rečeno im je da napišu šta im se svidelo, koji im je bio najjači utisak, a najviše je bilo nacrtanih nasmejanih lica uz komentare „ekstra“, „zabavno“, „odlično“.

  ... pročitajte više
 • Prvi Dan inkluzivnog obrazovanja u Dolovu – OŠ „Aksentije Maksimović“

  Prva od sedam škola u kojima je održan Dan inkluzivnog obrazovanja je bila škola iz Dolova. Ovaj Dan je bio podeljen na tri dela; prvi je obuhvatao interaktivnu komunikaciju u trajanju od jednog školskog časa, sa mališanima prvog i drugog razreda (60-tak njih), sa kojima se u sali za fizičko, pričalo o takozvanom bontonu, komunikaciji sa osobama sa hendikepom, i pričalo se o njihovim iskustvima sa ljudima/decom koja su korisnici kolica ili ne vide ili ne čuju. Deci je bilo zanimljivo da kažu svoja iskustva sa drugarima, bakama/dekama koji imaju određeni hendikep i na koji način su oni njima pomagali.

  ... pročitajte više
 • Dan inkluzivnog obrazovanja u Prigrevici - OŠ „Mladost“

  Šesti Dan inkluzivnog obrazovanja je održan u prostranoj sali za fizičko sa dva razreda četvrtog razreda gde se postavljanjem pitanja zajednički dolazilo do odgovora na koji način bi trebalo da komuniciramo jedni sa drugima i na koji način da uvažavamo tuđe mogućnosti.

  ... pročitajte više
 • Dan inkluzivnog obrazovanja u Gruži - OŠ „Rada Šubakić“

  Peti Dan inkluzivnog obrazovanje je održan u prepunoj učionici gde su se smestila dva odeljenja četvrtog razreda i učestvovala u interaktivnom delu bontona, gde smo razmenjivali iskustva vezana za komuniciranje sa vršnjacima koji imaju neki tip hendikepa, upoznali su se sa Brajevim pismom, sa azbukom srpskog znakovnog jezika i dobili su pamflete, tako da su se čuli komentari kako će uz pomoć pamfleta moći da nauče sva slova i da će moći da komuniciraju na časovima, a da ne ometaju časove.

  ... pročitajte više
 • Treći Dan inkluzivnog obrazovanja - OŠ „Cvetin Brkić“, Glušci

  Sa oko 50-tak mališana trećeg i četvrtog razreda u prvoj aktivnosti, tzv. Bontonu, je pokazano ophođenje i pravilna, nediskriminatorna komunikacija i ponašanje pri susretu sa osobom koja ima neki hendikep. Pri izvođenju ovog dela aktivnosti deca su pokazala veliko interesovanje za učenje znakovnog jezika, Brajevog pisma i za samu komunikaciju sa osobama koje imaju neki vid hendikepa. Takođe, deca su pokazala veliku želju da učestvuju u praktičnom demonstriranju personalne asistencije osobama koje imaju oštećenje vida.

  ... pročitajte više
 • Publikacija „Inkluzivno obrazovanje = uspešan obrazovni sistem: profesionalne kompetencije za inkluzivno obrazovanje“

  Publikacija „Inkluzivno obrazovanje = uspešan obrazovni sistem: profesionalne kompetencije za inkluzivno obrazovanje“ nastala je u okviru projekta “Organizacije civilnog društva kao ravnopravni učesnici u razvoju inkluzivnog društva u Srbiji”, koji je Inicijativa za inkluziju VelikiMali realizovala u partnerstvu sa socijalnom kooperativom Accaparlante iz Bolonje (Italija), a uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji. Teme obrađene u publikaciji su kompetencije za inkluzivno obrazovanje sa posebnim osvrtom na obrazovanje nastavnog osoblja i standarde za nastavničke kompetencije i napredovanje u karijeri kao i asistencija kao oblik podrške kroz prikaz desetogodišnjeg iskustva IZI VelikiMali u pružanju podrške deci sa smetnjama u razvoju uključenoj u redovan obrazovni sistem.

  ... pročitajte više
 • Brošura "Inkluzivno obrazovanje - često postavljana pitanja"

  Snežana Lazarević aktivistkinja je Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S (učesnica u izradi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i podzakonskih akata), a ujedno i majka tinejdžera s autizmom uključenog u redovno obrazovanje (prvi razred srednje škole). Svakodnevno se kroz svoj rad, ali i privatno suočava sa raznim pitanjima roditelja dece koja imaju neku vrstu teškoće. Novi zakonski okvir u obrazovanju omogućava svoj deci da pohađaju najbližu redovnu školu te definiše pravo na podršku u obrazovanju. Međutim proces kojim dete treba navedeno pravo da ostvari zahteva aktivni angažman roditelja, a istovremeno je vrlo složen i u određenoj meri nejasan. Iz tih razloga Snežana je odlučila da objedini ona pitanja koja joj roditelji najčešće upućuju u vezi sa obrazovanjem dece sa teškoćama u razvoju i pruži prave informacije u formi pitanja i odgovora.

  ... pročitajte više
 • Drugi Dan inkluzivnog obrazovanja - OŠ „Milan Munjas“, Ub

  Drugi po redu „Dan inkluzivnog obrazovanja“ održan je u osnovnoj školi „Milan Munjas“ u Ubu, gde je uprava Škole priredila izvrstan doček, medijsku pokrivenost događaja i iskazala spremnost za dalju saradnju. Po ponašanju nastavnog osoblja se mogla videti želja za implementacijom inkluzivnog obrazovanja i želja za dodatnim informacijama koje uglavnom nedostaju zaposlenima u obrazovanju.

  ... pročitajte više
 • Vodič kroz prava dece sa smetnjama u razvoju

  Inicijativa za inkluziju Velikimali objavila  je četvrto, dopunjeno i izmenjeno izdanje Vodiča kroz prava dece sa smetnjama u razvoju (Biljana Janjić i Kosana Beker), koji je nastao u okviru projekta „Izgradnja mreže podrške deci sa smetnjama u razvoju u Srbiji“ uz podršku Civil Rights Defenders.... pročitajte više
 • Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja

  Nacionalni prosvetni savet je 19.04.2011. godine na 60. sedinici usvojio dokument Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja.

  Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisane su mere za unapređivanje kvaliteta nastave i postavljeni su ciljevi i opšti ishodi u skladu sa vizijom obrazovanja i vaspitanja kao osnove „društva zasnovanog na znanju“.  U definisanim ciljevima i ishodima obrazovanja i vaspitanja učenika naglasak je stavljen na opšte kompetencije i razvoj specifičnih znanja i veština za život u savremenom društvu.

  ... pročitajte više
 • Dan inkluzivnog obrazovanja u Dolovu

  Udruženje studenata sa hendikepom sa partnerskim organizacijama Inicijativa za inkluziju „VelikiMali“ i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S) organizuje Dan inkluzivnog obrazovanja u 7 osnovnih škola u 7 opština Srbije.

  Prvi Dan inkluzivnog obrazovanja će se održati 3. maja 2012. godine u osnovnoj školi „Aksentije Maksimović„ u Dolovu kod Pančeva sa početkom u 8 časova.

  ... pročitajte više
 • Nacrt Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine

  U toku je javna rasprava o nacrtu Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020+. Dve javne rasprave već su održane u Vranju i Zaječaru, a planirane su još dve: 10. aprila u Užicu, u amfiteatru Učiteljskog fakulteta (Trg Svetog Save 36) u 12 časova i 18. aprila u Subotici u Gradskoj kući (Trg Slobode 1) u 12. časova.
  Svi zainteresovani mogu svoje sugestije i komentare da pošalju i elektronskim putem, na adresu strategija@mpn.gov.rs

  Tekst nacrta Strategije možete preuzeti ovde

  Navodimo ključna strateška opredeljenja:

  ... pročitajte više
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - prateći pravilnici

  U proteklom periodu doneto je nekoliko pravilnika na osnovu odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kojima se upotpunjuju zakonski okviri za (inkluzivno) obrazovanje u Srbiji. Jedan od dugo očekivanih pravilnika, koji je izazivao dosta interesovanja, je Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Ovim pravilnikom se utvrđuju način, postupak i kriterijumi ocenjivanja uspeha iz pojedinačnih nastavnih predmeta i vladanja i druga pitanja od značaja za ocenjivanje u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Jedna od osnovnih novina u odnosu na prethodni pravilnik je i da se učenici kojima se pruža dodatna podrška u obrazovanju ocenjuju se na osnovu ostvarenosti ciljeva i standarda postignuća u toku savladavanja individualnog obrazovnog plana.

  Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada ustanova uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja i vaspitanja, drugih oblika obrazovno-vaspitnog rada, osnove i merila za samovrednovanje i vrednovanje, sadržinu i način objavljivanja rezultata samovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove, radi osiguranja svih oblika obrazovno-vaspitnog rada i uslova u kojima se on ostvaruje.

  Pravilnik o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju utvrđuje program završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i propisuje obrazac javne isprave o obavljenom završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju donosi izmene koje se odnose na Program završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju.

  Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika utvrđuju se: oblici stručnog usavršavanja, prioritetne oblasti za stručno usavršavanje za period od tri godine, programi i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja; uslovi, organ koji odlučuje o sticanju zvanja i postupak napredovanja u toku usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; obrazac uverenja o pohađanom stručnom usavršavanju i druga pitanja od značaja za razvoj sistema stručnog usavršavanja.

  Sve navedene Pravilnike, kao i druga zakonska i podzakonska dokumenta od značaja za inkluzivno obrazovanje u Srbiji možete preuzeti u delu Resursi.

 • Javne rasprave o Nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

  Ministarstvo prosvete i nauke organizuje javne rasprave o Nacrtu zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koje se održavaju u sledećim gradovima:

  • Niš, 16.11.2011. godine, od 10.00 do 13.00 časova (sala Elektrotehničkog fakulteta)
  • Novi Sad, 17.11.2011. godine, od 10.00 do 13.00 časova (sala Tehničke škole "Mileva Marić Ajnštajn")
  • Beograd, 18.11.2011. godine, od 10.00 do 13.00 časova (velika sala Skupštine Grada Beograda)

  Tekst Nacrta zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju možete preuzeti ovde. USH, VelikiMali i MDRI-S pozivaju sve zainteresovane da se uključe u raspravu i komentarima doprinesu kreiranju što kvalitetnijeg Zakona kojim će se obezbediti dalje sprovođenje inkluzivnog obrazovanja u Srbiji.

  Preuzmite fajl: Ćirilica, Latinica.

 • Javna rasprava o Nacrtu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju

  Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju VelikiMali i Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S pozivaju sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o Nacrtu zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koju Ministarstvo prosvete i nauke organizuje u periodu od 07. do 14.11.2011. godine.... pročitajte više
 • Održana tribina “Tumačenje hendikepa u kontekstu ljudskih prava”

  U okviru opšteg seminara na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 26. oktobra održana je tribina “Tumačenje hendikepa u kontekstu ljudskih prava”. Ovu tribinu Udruženje studenata sa hendikepom organizovalo je u saradnji sa Univerzitetskim centrom za studente sa hendikepom, Pravnim fakultetom i  Kancelarijom za mlade gradske uprave grada Beograda, u nameri da studentkinjama i studentima, prvenstveno Pravnog fakulteta, omogući potpunije upoznavanje ove tematike. U amfiteatru VIII, poznatijem kao Sudnica, tokom dvočasovne tribine govorilo se o ravnopravnosti i ljudskim pravima mladih i osoba sa hendikepom, antidiskriminacionom zakonodavstvu, inkluzivnom obrazovanju, ravnopravnosti, pravima i slobodama na Beogradskom univerzitetu. Učesnice/i tribine, Milena Jerotijević, konsultantkinja Ministarstva prosvete za inkluzivno obrazovanje, Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Maja Ilić, program koordinatorka Udruženja studenata sa hendikepom, Branko Rakić, univerzitetski ombudsman, Kosta Andrić, direktor Kancelarije za mlade, moderatorka Ljupka Mihajlovska, koordinatorka Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom i pedesetak studentkinja i studenata, bavili su se promenom društvene slike o osobama sa hendikepom.

  ... pročitajte više
 • NAJAVA: TRIBINA NA PRAVNOM FAKULTETU U BEOGRADU - “TUMAČENJE HENDIKEPA U KONTEKSTU LJUDSKIH PRAVA”

  Udruženje studenata sa hendikepom poziva Vas da u sredu, 26. oktobra, prisustvujete tribini "Tumačenje hendikepa u kontekstu ljudskih prava" na Pravnom fakultetu Univeziteta u Beogradu.

  Tribinu, koja će se održati u okviru Opšteg seminara u amfiteatru VIII (Sudnica) Pravnog fakulteta, sa početkom u 17 časova, organizuju Univerzitetski centar za studente sa hendikepom Univerziteta u Beogradu, Kancelarija za mlade gradske uprave grada Beograda, Studentski parlament Pravnog fakulteta i Udruženje studenata sa hendikepom.

  Učestvuju: Branko Rakić, Univerzitetski ombudsman, Milena Jerotijević, savetnica Ministarstva prosvete za inkluzivno obrazovanje, Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Kosta Andrić, direktor Kancelarije za mlade i Maja Ilić, program koordinatorka Udruženja studenata sa hendikepom. Moderatorka: Ljupka Mihajlovska, koordinatorka Univerzitetskog centra za studente sa hendikepom.

  ... pročitajte više
 • Istraživanje MDRI-S o položaju dece i odraslih osoba sa intelektualnim i teškoćama iz spektra autizma u Srbiji - obrazovanje - upitnik za roditelje

  Poštovani roditelji,

  Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S , jedna od partnerskih organizacija, u okviru projekta Balkanska mreža za socijalnu inkluziju koji je finansiran od strane Evropske unije, sprovodi sveobuhvatno istraživanje o položaju dece i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama i teškoćama iz spektra autizma u Srbiji.

  Jedna od komponenata pomenutog istraživanja uključuje ispitivanje dosadašnjih iskustava osnovnih škola u sprovođenju Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, tačnije onog njegovog dela koje se tiče obrazovanja dece sa smetnjama u razvoju.

  ... pročitajte više
 • Poziv za učešće u programu

  „Podrška vaspitačima/cama i nastavnicima/cama u pravljenju i primeni individualnih vaspitno obrazovnih programa“

  Polazeći od stava da sva deca u Srbiji, bez obzira na razlike i poreklo, treba da imaju jednak pristup obrazovnom sistemu i kvalitetno obrazovanje, Udruženje studenata sa hendikepom (USH), u partnerstvu sa Inicijativom za inkluziju VelikiMali i Inicijativom za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije MDRI, sprovodi projekat „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za implementaciju zakona i politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji“, uz finansijksu podršku Evropske Unije. Projekat ima za cilj pružanje podrške i povećanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za sprovođenje odredbi Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i obezbeđivanje jednakog pristupa osnovnom obrazovanju deci sa smetnjama u razvoju u okviru njihovih lokalnih zajednica.

  Kao vid podrške obrazovnim institucijama za uspešno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u redovne nastavne procese u lokalnim zajednicama, partnerske organizacije obezbeđuju besplatnu obuku za nastavnike i nastavnice u kreiranju i primeni individualnih obrazovnih planova, po akreditovanom programu „Podrška vaspitačima/cama i nastavnicima/cama u izradi i primeni individualnih obrazovnih programa“, u sedam osnovnih škola u Srbiji. Takođe, odabrane škole će imati priliku da organizuju Dan inkluzivnog obrazovanja u svojoj lokalnoj zajednici,  uz podršku partnerskih organizacija i mini grant u okviru Projekta.

  Prioritet pri odabiru će imati osnovne škole iz nedovoljno razvijenih jedinica lokalne samouprave (koje spadaju u treću i četvrtu kategoriju, odnosno devastirana područja) razvrstanih prema stepenu razvijenosti na osnovu Zakona o regionalnom razvoju Republike Srbije, škole koje nisu do sada imale priliku ili sredstva da obezbede obuku za svoje zaposlene na temu inkluzivnog obrazovanja i individualnog obrazovnog plana i nisu uključene u neki od postojećih programa i projekata podrške (DILS itd), kao i škole koje su tokom protekle školske godine upisale veći broj učenika i učenica sa smetnjama u razvoju.

  Prijavljivanje se vrši popunjavanjem upitnika u prilogu. Prva obuka je održana 29. i 30. juna 2011. godine u Osnovnoj  školi “22. avgust”, Bukovac, opština Petrovaradin. Novi ciklus obuka trajaće tokom septembra (17.-18. septembar) i oktobra (prvi, treći i peti vikend u oktobru). Škole se mogu prijaviti slanjem popunjenog formulara za prijavu na adresu office@ush.rs.

  ... pročitajte više
 • Počinje nova školska godina

  Draga deco, roditelji, vaspitači i vaspitačice, učitelji i učiteljice, nastavnie i nastavnici, želimo vam srećan i uspešan početak nove školske godine!

  Iz  pitanja koja nam upućujete vidimo da još uvek ima puno nedoumica i različitih tumačenja kada je u pitanju upis u školu dece sa smetnjama u razvoju, i uopšte dece iz osetljivih društvenih grupa.

  Ono što moramo na početku da istaknemo je da deca najbolje uče i razvijaju socijalne i akademske veštine u vršnjačkom okruženju. Koncept „zrelosti“ se posmatra kao zastareo, jer se u novom pristupu obrazovanju, škola prilagođava na načine kojima se uključuju sva deca.

  Zato želimo da vas podsetimo da:

  ... pročitajte više
 • Održana obuka za nastavnike i nastavnice OŠ “22. avgust”, Bukovac

  Prva obuka za nastavnike i nastavnice u kreiranju i primeni individualnih obrazovnih planova o , u okviru projekta „Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obrazovnih institucija za implementaciju zakona i politika inkluzivnog obrazovanja u lokalnim zajednicama u Srbiji“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske Unije, održana je 29. i 30. juna 2011. godine u školi “22. avgust”, u Bukovcu, opština Petrovaradin.... pročitajte više
 • Izmene i dopune Zаkonа o osnovаmа sistemа obrаzovаnjа i vаspitаnjа

  Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 30. juna 2011. godine utvrđen je tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, broj 72/09) i upućen Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje po hitnom postupku.

  Predlog Zаkonа o izmenаmа i dopunаmа Zаkonа o osnovаmа sistemа obrаzovаnjа i vаspitаnjа možete preuzeti na linku PREDLOG ZAKONA

  ... pročitajte više
 • Obuka za škole - kreiranje i primena individualnih obrazovnih programa

  Pozivamo osnovne škole da se prijave za neku od narednih besplatnih obuka za nastavnike i nastavnice u kreiranju i primeni individualnih obrazovnih planova, po akreditovanom programu „Podrška vaspitačima/cama i nastavnicima/cama u izradi i primeni individualnih obrazovnih programa“. Prva obuka je održana 29. i 30. juna 2011. godine u Osnovnoj  školi “22. avgust”, Bukovac, opština Petrovaradin.

  Novi ciklus obuka trajaće tokom septembra (17.-18. septembar) i oktobra (prvi, treći i peti vikend u oktobru). Škole se mogu prijaviti slanjem popunjenog formulara za prijavu na adresu office@ush.rs.

  Više informacija u vezi sa prijavljivanjem možete dobiti od Udruženja studenata sa hendikepom na broj telefona 011/33-919-55 ili 069/730-756 (kontakt osoba Ivana Kamidžorac) ili elektronskom poštom na ivana.kamidzorac@ush.rs.

  Više informacija o Programu možete pročitati u detaljnijem tekstu ove vesti, a za dodatne informacije kontakt osoba je dipl. psihološkinja Nataša Milojević (broj telefona 062-755-109, e-mail adresa office@velikimali.org).

  ... pročitajte više
free counters