USHVelikiMaliMDRI-S

Pedagoški asistent i lični pratilac deteta

Pedagoški asistent pruža pomoć i dodatnu podršku deci i učenicima, u skladu sa njihovim potrebama i pomoć nastavnicima, vaspitačima i stručnim saradnicima u cilju unapređivanja njihovog rada sa decom i učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška. Jednostavnije rečeno, pedagoški asistent sarađuje sa nastavnicima i zajedno sa njima pruža podršku deci kojoj je to potrebno. On može biti angažovan samo za jedno dete, ali i za više dece u jednom razredu, ili u više razreda. Angažovanje pedagoškog asistenta se planira - trebalo bi tačno da se zna kom detetu pruža podršku, za koje aktivnosti, koliko dugo, koliko često. Zapravo, potreba za angažovanjem asistenta proističe iz pedagoškog profila. (Čl. 117 Zakona o osnovima sistema obrazovanja i vaspitanja)

 

Dok je pedagoški asistent asistent nastavnicima i deci tokom nastavnog procesa, personalni asistent (u zakonu se koristi termin lični pratilac deteta) pruža podršku samom detetu, ali nevezano za nastavu - on može biti angažovan za vođenje i dovođenje deteta iz i u školu, može pružati podršku detetu koje se otežano kreće, podršku prilikom oblačenja, presvlačenja, ishrane, odlaska u toalet...)

Ostale vesti

free counters